Obchodní podmínky

Námořní akademie České republiky s.r.o., se sídlem Ve žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČ: 27376842 DIČ: CZ27376842 (plátce DPH), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109439 („prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.zbrojak.eu


I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.zbrojak.eu (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


II.

UŽIVATELSKÝ ÚČET


 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, kupující přistupujme do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Objednávání zboží může kupující provádět ze svého uživatelského rozhraní.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Při změně jakýchkoliv uvedených údajů je kupující povinen tyto ve svém uživatelském účtu aktualizovat.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


III.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, například z důvodů zákonných požadavků na minimální věk kupujícího nebo z důvodu obchodních či právních omezení platných pro určité regiony. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

  3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a adrese, na kterou má být toto zboží zasláno,

  4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu pošty kupujícího.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní rozhovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


IV.

PLATBA KUPNÍ CENY


 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu:

  1. hotově při převzetí zboží zaslaného na dobírku – pouze na území České republiky;

  2. hotově při převzetí zboží v místě určeném prodávajícím – Ve žlíbku 2483/73, Praha 9 (zejména v případě prodeje zbraní a střeliva);

  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 2200640386/2010 vedeného u FIO banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV bod 7). Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

 4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bude kupní cena zaplacena podle zvoleného platebního způsobu.

 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. III bod 6.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 7. Prodávající vystaví k platbám prováděným na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


V.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Od kupní smlouvy nelze také v případě dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku V. bod 1) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu: Námořní akademie České republiky s.r.o., Ve žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, spolu se zboží nebo na emailovou adresu: info@zbrojak.eu.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. V bod 2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení od smlouvy podle čl. V bod 2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet kupujícího uvedeným v odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

 5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


VI.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNÉNÍ


 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě nebo v záručním listu ke zboží. V případě, že záruční list není přiložen, prodávající poskytuje záruku za to, že zboží bude způsobilé k použití pro uvedený nebo jinak obvyklý účel, že bude mít a zachová si uvedené, jinak obvyklé vlastnosti, za použití bezvadných materiálů, za technicky bezvadné provedení a za dodržení konstrukčních norem pokud jde o rozměry, výkony a další uváděné vlastnosti.


 1. Záruka se nevztahuje na:

 1. mechanická poškození způsobená kupujícím (uživatelem) nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části zboží,

 2. škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením povinností stanovených návodem k použití a záručním listem (pokud byl přiložen) a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,

 3. vady, vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,

 4. vady, kvůli kterým byla snížena cena zboží, pokud nedošlo k jiné dohodě,

 5. úpravy a zásady do zboží, které nejsou provedeny prodávajícím,

 6. vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,

 7. vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením.

 1. Záruční doba, poskytovaná prodávajícím na zboží, činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 2. Kupující má právo uplatnit práva z vad zboží u prodávajícího.

 3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen označit vadu a prokázat datum prodeje zboží.

 4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění práv z vad zboží, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 6. Způsob vyřízení reklamace:

 1. Odstranitelné vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

 2. Neodstranitelné vady, opakovaný výskyt vad po opravě, větší počet vad. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. V případě výskytu neodstranitelné vady, většího počtu vad (nejméně 3 vady) nebo opakovaného výskytu vad po opravě (alespoň třetí výskyt vady) má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 1. Ustanovení uvedená v čl. VII bod 2) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


VIII.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zbrojak.eu. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9, datová schránka: seibq29. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresy, číslo občanského a zbrojního průkazu a datum narození pro ověření věku kupujícího a oprávnění nabývat zbraně a střelivo, adresa elektronické pošty, telefonní čísla a číslo bankovního účtu (dále společně jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 50 let od jejich poskytnutí. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 2. Kupující je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů prodávajícímu. Prodávající v takovém případě zruší uživatelský profil kupujícího a provede vymazání veškerých osobních údajů kupujícího z webového rozhraní obchodu.


X.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s tzv. ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


XI.

DORUČOVÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


 1. Kupujícímu může být doručováno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


V Praze dne 1. října 2016

Ing. Milan Říha, Ph.D.

jednatel společnosti

Námořní akademie České republiky s.r.o.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Námořní akademie České republiky s.r.o. - kurzy

čl I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 1. Námořní akademie České republiky s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 2483/73, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 27376842, DIČ: CZ27376842 (plátce DPH), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 109439,(dále jen "prodávající"), je obchodní společností, pořádající kurzy a zajišťující profesní kvalifikace, jejichž výčet je uveden na internetové adrese www.nacr.eu a www.zbrojak.eu (dále jen "webové stránky") (dále jen "kurzy")

 2. Kontaktní údaje prodávajícího:

  Námořní akademie České republiky s.r.o.,
  Ve Žlíbku 2483/73 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
  IČ: 23776842
  DIČ: CZ2736842
  tel.: 608 424 869
  email: info@zbrojak.eu

 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), ve smyslu §1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. mezi prodávajícím jako poskytovatelem kurzů a fyzickými či právnickými osobami jako zákazníky (dále jen „zákazník“).

 4. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá se svými zákazníky, jako kupujícími.

čl. II.

Objednání kurzů


 1. Kurzy lze objednat:

  1. písemně prostřednictvím emailu: info@zbrojak.eu

 2. Zákazník vybráním kurzu z nabídky prodávajícího na webových stránkách a jeho následným objednáním, zasláním přihlášky dle předchozího odstavce tohoto článku, činí prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Přihláška musí být prodávajícímu doručena nejpozději 14 dní před konáním kurzu, k později doručené přihlášce se nepřihlíží, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Odesláním přihlášky zákazník prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, umístěnými na webových stránkách prodávajícího, a vyslovuje s nimi souhlas

 3. Přihláška zákazníka zaslaná v souladu s čl. II. odst. 2.1., 2.2. obchodních podmínek, se stává závaznou dnem jejího doručení prodávajícímu. Po obdržení přihlášky zašle prodávající zákazníkovi potvrzení přijetí přihlášky, vyrozumění o formě úhrady 50% zálohy a připojí obchodní podmínky, splňuje-li zákazník veškeré podmínky pro účast v kurzu, je smlouva tímto uzavřena. Od tohoto dne bude prodávající zákazníkovi rezervovat termín kurzu po dobu 7 dnů ode dne doručení přihlášky. V případě, že má zákazník zájem předem uhradit cenu kurzu v plné výši, zašle prodávajícímu písemnou žádost o vystavení faktury, do doby splatnosti faktury bude prodávající zákazníkovi rezervovat termínu kurzu.

 4. Pokud zákazník neuhradí prodávajícímu cenu za objednaný kurz do 7 dnů ode dne doručení přihlášky nebo do doby splatnosti faktury, je prodávající oprávněn rezervaci termínu kurzu zrušit a nahradit termín jiným zákazníkem, jiným kurzem.

 5. Připsáním zaplacené zálohy 50 % na bankovní účet prodávajícího nebo zaplacením 50% zálohy v hotovosti v sídle prodávajícího, resp. zaplacením fakturované částky, bude zákazník považován za přijatého do kurzu. Zákazník bude evidován podle pořadí jeho zaplacené zálohy (fakturované částky) prodávajícímu, přednost mají ti zákazníci, jejichž částka bude zaplacena dříve (rozhodný bude datum a čas zaplacení). V případě nedostatečné kapacity bude zákazník o této skutečnosti informován, bude mu doporučen náhradní termín nebo jiný kurz a zaplacená záloha (fakturovaná částka) mu bude prodávajícím vrácena nejpozději do 14 dnů na číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba zákazníka provedena, v případě platby v hotovosti bude zákazník vyzván k vyzvednutí peněz v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. K vrácení zálohy (fakturované částky) formou bankovního převodu nejpozději do 14 dnů nedojde v případě, že zákazník nejpozději do 3 pracovních dnů prodávajícího výslovně písemně požádá, aby byla zaplacená záloha použita na nejbližší volný kurz a zároveň zašle přihlášku podle těchto obchodních podmínek, nebo požádá o zápis jako náhradník pro případ, že by se jiný účastník z daného kurzu odhlásil.

 6. Zákazník může zakoupit voucher (poukaz) na jakýkoliv kurz, bez specifikace konkrétního termínu, přičemž doba platnosti takového voucheru (poukazu) je 365 dní ode dne jeho vystavení. Prodávající garantuje výši ceny v době jeho vystavení po celou dobu platnosti voucheru. Přihlášení do kurzu je možné vždy do vyčerpání kapacity kurzu, nejméně však 14 dnů před začátkem kurzu. Po závazném přihlášení do kurzu však držitel voucheru (poukazu) již nemá možnost odstoupení podle čl. IV. odst. 4.4. obchodních podmínek, avšak může své místo přenechat náhradníkovi, který splňuje podmínky účasti pro daný kurz. V případě výběru náhradníka je držitel voucheru (poukazu)povinen prodávajícímu předem písemně sdělit veškeré údaje o náhradníkovi. V takovém případě má prodávající za to, že se postupuje smlouva podle ust. § 1895 občanského zákoníku, tj. původní držitel voucheru (poukazu) postoupil smlouvu na postupníka (náhradníka), s čímž musí prodávající podle ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vyslovit souhlas. Na postupníka se pak vztahují veškeré povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, jako by byl zákazníkem sám. Postoupení smlouvy je vůči prodávajícímu účinné okamžikem, kdy vysloví souhlas.

 7. Zákazník je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré kurzy, uvedené na webových stránkách, tj. že vystavení nabídky na webových stránkách prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

čl. III.

Cena, platba a platební podmínky


 1. Ceny kurzů, které poskytuje prodávající, se řídí platným ceníkem kurzů, uveřejněným na webových stránkách nebo cenami dohodnutými mezi smluvními stranami. Ceny kurzů nabývají účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách, anebo datem dohody smluvních stran. Dnem účinnosti cen se rozumí den doručení objednávky (přihlášky) zákazníkem prodávajícímu.

 2. Cenu za objednaný kurz uhradí zákazník následovně:

  1. 50 % jako zálohu, zaplacenou bankovním převodem nebo v hotovosti v sídle prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení přihlášky; zbylou část kurzovného ve výši 50 % zaplatí zákazník v hotovosti první den kurzu před jeho zahájením;

  2. zákazník si vyžádá od prodávajícího vystavení faktury pro celou částku kurzovného, celá částka kurzového bude připsána do doby splatnosti faktury ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

čl. IV.

Práva a povinnosti zákazníka


 1. Zákazník je povinen vyčerpat objednaný kurz v dohodnutém termínu, který je uveden ve smlouvě (v přihlášce).

 2. Nezúčastní-li se zákazník objednaného kurzu v dohodnutém termínu z důvodů na straně zákazníka, považuje se objednaný kurz za prodávajícím uskutečněný. Prodávajícímu v takovém případě vzniká nárok na úhradu plné ceny objednaného kurzu dle těchto obchodních podmínek, a zákazníkovi pak tímto vzniká povinnost objednaný kurz v plném rozsahu uhradit.

 3. Zákazník může od smlouvy podle ust. § 1829 občanského zákoníku bez sankcí odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, na základě formuláře pro odstoupení, umístněného na webových stránkách. Prodávající začne s plněním ve čtrnácti denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti zákazníka učiněné v písemné podobě, pokud v tomto případě zákazník odstoupí, i když prodávající již započal s plněním, je prodávající oprávněn požadovat úhradu poměrné části ceny kurzu. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 4. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiných než zákonem stanovených důvodů (např. náhlá nemoc, pracovní cesta, apod.):

  1. nejpozději 14 dní před dohodnutým termínem konání kurzu, má zákazník právo na vrácení zaplacené zálohy 50 % v plné výši, nebo na vrácení 100 % zaplacené fakturované částky,

  2. nejpozději 7 dní před dohodnutým termínem konání kurzu, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek (úhradu vynaložených nákladů) ve výši poloviny ze zaplacené zálohy 50 %, nebo ve výši čtvrtiny ze zaplacené fakturované částky,

  3. méně než 7 dní před dohodnutým termínem konání kurzu, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek (úhradu vynaložených nákladů) ve výši 100 % ze zaplacené zálohy 50 %, nebo 50 % ze zaplacené fakturované částky; zaplacenou část si prodávající ponechá na krytí vzniklé škody (zejm. garance pro ostatní účastníky, že se kurz bude konat, tj. nemožnost zrušení kurzu; nutnost výplaty mzdy lektorovi i v případě menšího počtu uchazečů; pronájem místnosti), ledaže zákazník za sebe ustanoví náhradníka, který splňuje podmínky účasti pro daný kurz. V případě výběru náhradníka je zákazník povinen prodávajícímu předem písemně sdělit veškeré údaje o náhradníkovi. V takovém případě má prodávající za to, že se postupuje smlouva podle ust. § 1895 občanského zákoníku, tj. původní zákazník postoupil smlouvu na postupníka (náhradníka), s čímž musí prodávající podle ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vyslovit souhlas. Na postupníka se pak vztahují veškeré povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, jako by byl zákazníkem sám. Postoupení smlouvy je vůči prodávajícímu účinné okamžikem, kdy vysloví souhlas.

 5. V případě postupu podle odst. 4.3., odst. 4.4. písm. a), b) (a odst. 4.4. písm. c) u platby na základě vystavené faktury) tohoto článku vrátí prodávající zákazníkovi zaplacenou částku či poníženou část nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení zákazníka o odstoupení, a to na číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba zákazníka provedena, v případě platby v hotovosti bude zákazník vyzván k vyzvednutí peněz v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 6. Odstoupí-li jednostranně od smlouvy prodávající z důvodu na své straně, má zákazník právo na:

  1. náhradní termín kurzu; pokud s náhradním termínem kurzu zákazník souhlasí, vyslovuje tímto souhlas s tím, že úhrada za zrušený kurz bude poskytnutá na náhradní termín kurzu,

  2. pokud zákazník s náhradním termínem kurzu nesouhlasí, má právo na vrácení dosud uhrazené částky za objednaný kurz v plné výši. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu kurzu nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení prodávajícího o odstoupení, a to na číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba zákazníka provedena, v případě platby v hotovosti bude zákazník vyzván k vyzvednutí peněz v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 7. O konání či zrušení objednaného kurzu, rozhoduje vždy prodávající. Pokud prodávající rozhodne, že nejsou dány podmínky ke zrušení objednaného kurzu (např. v důsledku počasí), vzniká prodávajícímu nárok na plnou cenu za objednaný kurz a zákazníkovi vzniká povinnost tuto cenu uhradit, i přestože se zákazník kurzu neúčastnil.

 8. Kurzu se může účastnit jen zákazník splňující podmínky kurzu uvedené na webových stránkách ke konkrétnímu objednanému kurzu, kterého se má účastnit, a podmínky platných právních předpisů.

 9. Každý zákazník je povinen při pořádaném kurzu uposlechnou pokynů prodávajícího či osob jím pověřených v průběhu konání kurzu a řídit se jimi bez výhrad a zbytečného prodlení. Pokud zákazník neuposlechne pokynů prodávajícího či osob jím pověřených, má prodávající právo zákazníka z kurzu vyloučit. V takovém případě vzniká prodávajícímu nárok na plnou cenu za objednaný kurz a zákazníkovi pak vzniká povinnost tuto cenu uhradit.

 10. V případě, že zákazník není způsobilý se zúčastnit jakéhokoli konkrétního úkonu vyplývajícího z povahy kurzu nebo nemůže z jakýchkoli důvodů splnit požadovaný pokyn prodávajícího či jím pověřené osoby, je zákazník povinen sám tyto skutečnosti bezodkladně sdělit prodávajícímu či jím pověřené osobě, v opačném případě je zákazník zcela odpovědný za své činy a následky z nich vyplynuvší.

 11. Při porušení výše uvedených povinností dle odst. 4.8.-4.10. tohoto článku je prodávající oprávněn vyloučit zákazníka z průběhu kurzu bez nároku na vrácení zaplacené částky.

 12. U kurzu, z jehož obsahu náplně je zřejmé, že zákazník bude využívat střelivo (např. zážitková střelba), platí navíc tato ustanovení:

  1. v případě, že zákazník nespotřebuje všechno objednané střelivo, splňuje-li všechny zákonem stanovené podmínky pro nabývání daného střeliva, nabude jej do vlastnictví,

  2. v případě, že zákazník nespotřebuje všechno objednané střelivo a nesplňuje-li všechny zákonem stanovené podmínky pro nabývání daného střeliva, bude mu prodávajícím vrácena finanční částka odpovídající 50 % z účtované kusové ceny nespotřebovaného střeliva. Tato částka mu bude vrácena v hotovosti v den konání kurzu, anebo nejpozději do 14 dnů na bankovní účet ze kterého provedl zákazník úhradu zálohy (fakturované částky) kurzovného,

  3. v případě, že si zákazník objedná u prodávajícího zbraně, které však nebudou v rámci kurzu použity, nenáleží zákazníkovi žádná náhrada částky kurzovného ani její část.

čl. V.

Práva a povinnosti prodávajícího


 1. Prodávající se po uhrazení kurzu od zákazníka zavazuje splnit podmínky daného kurzu, uveřejněné v nabídce kurzů na webových stránkách nebo ve zvláštní smlouvě uzavřené se zákazníkem a kurz v objednaném termínu zrealizovat.

 2. Odstoupí-li prodávající jednostranně od smlouvy z důvodu prodlení zákazníka s plněním povinností uvedených na webových stránkách k zákazníkem objednanému kurzu, daných těmito obchodními podmínkami a/nebo uzavřenou smlouvou:

  1. nejpozději 14 dní před dohodnutým termínem konání kurzu, má zákazník právo na vrácení zaplacené zálohy 50 % v plné výši, nebo na vrácení 100 % zaplacené fakturované částky,

  2. nejpozději 7 dní před dohodnutým termínem konání kurzu, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek (úhradu vynaložených nákladů) ve výši poloviny ze zaplacené zálohy 50 %, nebo ve výši čtvrtiny ze zaplacené fakturované částky,

  3. méně než 7 dní před dohodnutým termínem konání kurzu, je zákazník povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek (úhradu vynaložených nákladů) ve výši 100 % ze zaplacené zálohy 50 %, nebo 50 % ze zaplacené fakturované částky; zaplacenou část si prodávající ponechá na krytí vzniklé škody (zejm. garance pro ostatní účastníky, že se kurz bude konat, tj. nemožnost zrušení kurzu; nutnost výplaty mzdy lektorovi i v případě menšího počtu uchazečů; pronájem místnosti).

  V případě postupu podle odst. 5.2. písm. a), b) (a písm. c) u platby na základě vystavené faktury) tohoto článku vrátí prodávající zákazníkovi zaplacenou částku či poníženou část nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení prodávajícího o odstoupení, a to na číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba zákazníka provedena, v případě platby v hotovosti bude zákazník vyzván k vyzvednutí peněz v sídle prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 3. Prodávající může od smlouvy odstoupit, nerespektuje-li zákazník ustanovení těchto obchodních podmínek, a/nebo uzavřené smlouvy, zejména hrozí-li nebo vzniká-li na majetku prodávajícího škoda, nebo neuhradí-li zákazník prodávajícímu cenu objednané služby řádně a včas.

 4. Prodávajícím poskytované služby vyžadují splnění předem daných kritérií, jako např.: minimální počet zákazníků kurzu; personální technické či organizační zajištění služby ze strany prodávajícího; aktuální stav počasí; atp. Nebudou-li tato kritéria bezezbytku zajištěna, prodávající si vyhrazuje právo domluvený termín či místo konání kurzu zrušit a nabídnout zákazníkovi jiný termín či jiné místo konání kurzu.

 5. Pro jednotlivá místa konání kurzů mohou být vypsány další specifické technické požadavky či bezpečnostní zajištění služby. Ty budou zákazníkovi vždy zaslány společně s potvrzením přijetí přihlášky.

 6. Stav techniky prodávajícího, kterou budou zákazníci v kurzu používat, bude odpovídat platným normám a předpisům.

čl. VI.

Odpovědnost


 1. Za veškeré jednání zákazníků v rámci kurzů konaných prodávajícím, odpovídají ty osoby, které samy způsobí škodu sobě, prodávajícímu či třetím osobám, zdravotní újmu sobě, prodávajícímu či třetím osobám, a to svojí vinou úmyslně či z nedbalosti.

 2. Každý zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví a majetku a chovat se ohleduplně k ostatním osobám. Každý zákazník plně odpovídá v plném rozsahu za škody a následky jí způsobené.

 3. Za osobu nezletilou odpovídá v plném rozsahu její zákonný zástupce, ledaže nezletilý byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, pak odpovídá sám nezletilý.

 4. V případě způsobení škody zákazníkem se zákazník zavazuje uhradit veškeré náklady na odstranění škody způsobené na majetku či zdraví personálu či vybavení prodávajícího.

 5. V případě zjištění či podezření prodávajícího, že zákazník je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nebo že zákazník není v dobré zdravotní, fyzické či psychické kondici, má prodávající právo zákazníka z kurzu vyloučit nebo mu neposkytnout objednané služby. Prodávajícímu i tak vzniká nárok na plnou cenu za objednaný kurz a zákazníkovi pak vzniká povinnost tuto cenu uhradit.

čl. VII.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


 1. akékoliv stížnosti či reklamace spotřebitelů vyřizuje prodávající především prostřednictvím elektronické adresy info@zbrojak.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka, ze které byla odeslána stížnosti či reklamace, pokud zákazník neuvede jinou adresu.

 2. Jestli se prodávajícímu a zákazníkovi nepodaří stížnost, reklamaci nebo jiný spor vyřešit přímo, má zákazník na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a zákazníkem, spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, bližší informace na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

 4. Spotřebitel žijící v některém z členských států EU může podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím se sídlem v některém z členských států EU také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

 5. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz

 6. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (http://www.evropskyspotrebitel.cz/).

 7. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

čl. VIII.

Závěrečná ustanovení


 1. Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání přihlášky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) prodávajícímu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné a musí být prokazatelně adresováno druhé smluvní straně.

 3. Použití loga, chráněných a patentovaných názvů, grafik, technických zařízení a know-how prodávajícího a dále textů z webových a jiných prezentací je možné pouze s písemným souhlasem a za podmínek stanovených prodávajícím.

 4. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

 5. Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou výslovně upravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 6. Nákupem služeb na webových stránkách prodávajícího či návštěvou těchto webových stránek nevzniká zákazníkovi či návštěvníkovi stránek jakékoli právo či nárok použít ve svůj prospěch nebo v prospěch třetích stran, designu stránek ani jejich částí, ochranných značek služeb či výrobků, designu služeb či výrobků ani jejich částí, složení služeb či výrobků, obchodních názvů, označení služeb či výrobků, firemních log a názvů, textů, znění těchto obchodních podmínek atp. Zákazník není oprávněn jakýmikoli prostředky zasahovat do mechanizmů webových stránek prodávajícího, programu stránek, webového rozhraní stránek, vizuální stránky stránek, katalogu či jiných údajů uvedených na stránkách nebo činit takové kroky, které by neoprávněně zasahovaly do webového rozhraní stránek nebo jejich programu.

 7. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby na webových stránkách, které budou způsobeny neoprávněnými zásahy třetích osob (hackerů apod.) v rozporu s jejich určením.

 8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5.6.2022.


Milan Říha, jednatel

Prohlášení - Cookies
Pro správnou funkci stránek se na vaše zařízení ukládají malé datové soubory, označované jako cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více o cookies zde